kto ponosi koszty przy sprzedaży garażu

jamoto`s serwis [don't trust me]

Temat: Nasza Wspólnota

Jeżeli garaż jest odrębnym lokalem a nie częścią wspólną, to dlaczego wspólnota ponosi koszty sprzątania garażu? Czy inne lokale też sprzątacie na koszt wspólnoty?

garaż nie jest wydzieloną odrębną własnością, tak więc tak jak krytarze, piwnica, klatka schodowa itp. jest częścią wspólnotową, dyskusja pytanie było kto sprząta część garażu poza wykupionymi miejscami postojowymi, swoje wykupione miejsca parkingowe mogę posprzątać sam tak jak sprzątam w swoim mieszkaniu, ale nie sprzatam klatek schodowych i nie sprzątam dojazdy do mojego miejsca postojowego, na konto wspólnoty zgodnie z podjetą uchwałą płacę również za sprzątanie garażu

Napomknę tu tylko o tym, że - zgodnie z umową - wynajmując miejsca, jeszcze od Nova Locum, mieliśmy prawo pierwokupu w przypadku zamiaru ich sprzedaży. Zostały one jednak potajemnie sprzedane i teraz wynajmujemy je od Intakusa na podstawie zawiadomienia wysłanego pocztą

totalna bzdura, każdy miał prawo i mógł kupić miejsce postojowe, a gdy nie było zainteresowanych kupnem NL sprzedała miejsca Intakusowi tak jak każdemu z nas. Jeżeli nie byłeś zainteresowany zakupem takiego miejsca postojowego od NL to mozesz teraz kupić je od Intakusa, a cena za miejsce to sprawa rynkowa
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=1448Temat: NOWA WSPÓLNOTA
Witam, może na wstępie przytoczę mój problem, wprawdzie nie wiem czy pisze w dobrym miejscu, ale jestem początkującą na tym forum.
W grudniu zeszłego roku kupiłam mieszkanie w nowo wybudowanym bloku w małym mieście. Mieszkanie miało być "bezczynszowe" - tak opisywał je developer w momencie sprzedaży, jasne że liczyłam się z tym że "jakieś tam" opłaty będę musiała miesięcznie ponosić , ale to co wydarzyło się później przerosło mnie zupełnie.
W każdym bądź razie developer w marcu zrobił zebranie wspólnoty i przedstawił nam osobę która będzie nami zarządzać, i tak oto Pan Zarządca przedstawił nam stawkę za m² - 1,50 - koszty zarządu. Do tego na ostatnim spotkaniu wspólnoty na podstawie rachunków z miesięcy styczeń-marzec dowiedziałam się że oprócz tych kosztów zarządu trzeba dołożyć jeszcze jedną złotówkę (koszty energii, f. remontowego, konserwacji wind, ubezpieczenia, domofonu). Czyli koszty miesięczne utrzymania nieruchomości wynoszą 2,50 od m², Pan zarządca poinformował mnie że tą samą stawką obciąży nas za posiadanie garaży i miejsc postojowych w garażu podziemnym. I teraz z moich obliczeń wychodzi że za garaż (kupiony na własność) z mieszkaniem będę płacić ok 350zł. Bardzo dużo, zważywszy że nie mam w tej cenie ani ogrzewania ani zimnej wody.
Nie jestem mieszkanką Warszawy, Krakowa czy innego dużego miasta i to co przedstawił nam Zarządca wydaje mi się nie do przyjęcia
Proszę o pomoc, czy Pan Zarządca nie chce nas naciągnąć?????
Jeszcze jedna kwestia dotyczy owego garażu, Zarządca powiedział mi że za garaż należy płacić tyle samo co za mieszkanie, natomiast piwnice są częścią wspólną (czyli za nie nie płacimy) ja nie mam piwnicy, zainwestowałam w większy garaż i teraz na tym tracę.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=5012


Temat: Nieopłacany czynsz Najmu Mieszkania !!!
Dziękuję za odpowiedz..oto tekst umowy najmu....

UMOWA NAJMU
zawarta w dniu 18 grudnia 2006 roku w ……………. pomiędzy:
Renatą …………… zam. w ……………, zwanymi dalej w treści umowy „Wynajmującym", a
……………, zwanymi dalej w treści umowy „Najemcą",
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem umowy najmu jest „nieruchomość" -lokal mieszkalny położony w
……………na piętrze 2 składający się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki o
łącznej powierzchni 41,80 metrów kwadratowych oraz przynależnej piwnicy o
powierzchni 2,60 metrów kwadratowych i działka o powierzchni 18 metrów
kwadratowych położona w …………… zabudowany garażem, zwana dalej w treści
umowy „ nieruchomością".
2. Dla lokalu mieszkalnego określonego w ust l prowadzona jest KW nr ……..przez Sąd Rejonowy w …………… oraz dla garażu KW nr …………prowadzona
przez Sąd Rejonowy ……………
3.
§2
1. Wynajmujący oddaje do używania „nieruchomość" wraz z działką i garażem, o którym
mowa w § l umowy, a najemca tą „nieruchomość" przyjmuje w najem.
2. Wynajmowaną „nieruchomość" najemca przeznaczy na cele mieszkaniowe.
§3
Umowa zostaje zawarta na okres do czasu podpisania przez strony umowy sprzedażynieruchomości" w formie aktu notarialnego, do czego strony zobowiązały się w ramach
umowy przedwstępnej z dnia 6 maja 2006 roku. Strony zgodnie ustalają, iż przyjmują jako termin podpisania aktu notarialnego dzień 31 stycznia 2007 roku.
§4
l Najemca oświadcza, że przedmiot najmu widział i nie wnosi zastrzeżeń co do jego wyglądu, stanu technicznego oraz lokalizacji.
2. Wydanie „nieruchomości" nastąpiło w dniu 18 grudnia 2006 roku, to jest w dniu podpisania
niniejszej umowy.
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI NAJEMCY
§5
1. Najemca zobowiązuje się do używania „nieruchomości" określonej w § l umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem oraz umową, z poszanowaniem obowiązującego w budynku porządku
domowego, a także z poszanowaniem praw mieszkańców sąsiednich lokali.
2. Najemca zobowiązuje się do dokonywania bieżących drobnych napraw przedmiotu najmu
na swój koszt, celem zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.
3. Bez zgody wynajmującego najemca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu.
4. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego
używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego.
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
§6
l Wynajmujący udostępnia najemcy przedmiot najmu określony w § l umowy w stanie przydatnym do umówionego użytku.
Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad przedmiotu najmu, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie z umową.

CZYNSZ I INNE OBCIĄŻENIA
§7
1. Najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu za czas najmu do dnia 31 stycznia 2007
roku czynsz w kwocie 450,00 PLN . Czynsz opłacony został w dniu podpisania umowy, co
wynajmujący potwierdza.
2. Najemcę obciążają inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności
koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania.
3 Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu oraz innych opłat obciążających najemcę naliczane będą odsetki ustawowe.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
l . Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności w
kwestii wypowiedzenia niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny
4. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi najemca.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla najemcy i jednym dla wynajmującego.
Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano

NAJEMCA WYNAJMUJĄCy
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=2608


Temat: Zanim sprzedasz mieszkanie
Podpisujesz umowę

Na początek przedwstępną.

W umowie przedwstępnej obie strony transakcji zobowiązują się do zawarcia umowy sprzedaży lokalu. Wyznaczają przy tym konkretny termin jej zawarcia - standardowo jest to od 4 do 6 tygodni od zawarcia umowy przedwstępnej - oraz cenę mieszkania. Dogadujecie się również co do tego, w jaki sposób kupujący ci zapłaci.

W umowie przedwstępnej będzie również informacja, kiedy wydasz klucze kupującemu - najczęściej jest to pięć dni od momentu dostania przez ciebie pieniędzy.

Uwaga! Sprzedający ponosi wszelkie koszty związane z korzystaniem z lokalu (miejsca garażowego) za okres do dnia wydania mieszkania (garażu) kupującemu.

Pieniądze

Zazwyczaj pieniądze dostajesz w dwóch ratach.

I - przy podpisaniu umowy przedwstępnej zaliczkę bądź zadatek - standardowo 10 proc. wartości transakcji. Musisz wybrać, którą formę wolisz.

O co chodzi? Różnica między zaliczką a zadatkiem jest taka, że gdy transakcja nie dojdzie do skutku z winy kupującego (bo np. nie dostał kredytu albo znalazł lepszą ofertę), to zaliczkę zwracasz. Przy zadatku będziesz mógł kasę zatrzymać, jeśli się wycofa.

Działa to oczywiście również w drugą stronę. Gdy transakcja nie dojdzie do skutku z twojej winy (bo np. się rozmyśliłeś), zaliczkę po prostu zwracasz i koniec sprawy.

Gorzej jest wtedy z zadatkiem. Tu będziesz musiał go wypłacić w podwójnej wysokości - czyli oddać pieniądze, które dostałeś od kupującego, oraz dołożyć drugie tyle z własnej kieszeni.

Co więc wybrać? Jeśli masz pewność że na 100 proc. chcesz sprzedać lokal i znalazłeś świetnego kupca, wybieraj zadatek. Jeśli zaś czujesz, że z twojej winy coś może nie wypalić, wybierz lepiej zaliczkę.

II - przy podpisaniu umowy ostatecznej sprzedaży. Pamiętaj, że jeśli kupujący będzie się wspomagał kredytem bankowym, na pieniądze (drugą transzę) będziesz musiał poczekać kilka dni (zazwyczaj około pięciu) od momentu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży.

Uwaga! Umowę przedwstępną możesz sporządzać w formie aktu notarialnego bądź tylko na papierze. Która forma jest lepsza?

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli strona chce wydać pieniądze na notariusza (bo koszty sporządzenia umów ponosi zwyczajowo kupujący), to znaczy, że bardzo chce kupić mieszkanie.

Z drugiej jednak strony pamiętaj, że tobie jest o wiele trudniej wycofać się z takiej umowy - jeśli np. znajdziesz lepszego kupca.

Kupujący może bowiem na podstawie aktu notarialnego żądać w sądzie przeniesienia na niego prawa własności lokalu bez twojej zgody. Umożliwia to art. 64 kodeksu cywilnego, który mówi, że orzeczenie sądu "stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie".

Skąd umowę?

Jeśli umowa przedwstępna jest sporządzona w postaci aktu - musisz razem z kupującym stawić się u notariusza.

Jeżeli sprzedajesz mieszkanie (dom) za pośrednictwem agencji, projekt umowy przedwstępnej dostaniesz od pośrednika.


Sprzedajesz lokal na własną rękę? Lepiej pójdź do prawnika, który specjalizuje się w obrocie nieruchomościami.

A teraz akt notarialny

Ze spółdzielni (wspólnoty) oraz od dostawców mediów zdobądź zaświadczenie, że nie zalegasz z opłatami. Możesz też przedstawić ostatnie (zapłacone) rachunki za mieszkanie.

Pamiętaj! Przed podpisaniem umowy sprzedaży aktem notarialnym będziesz musiał pójść do gminy i się wymeldować. Inaczej z transakcji nici - kto kupi mieszkanie z lokatorem.

żródło-gazeta.pl
Źródło: forum.axxa.com.pl/viewtopic.php?t=2882


Temat: Współwłasność i towarzyszącą z nią nietypowa sytuacja

Czy słusznym jest, aby wspólnota mieszkaniowa obciążała solidarnie troje osób za czynsz – skoro w mieszkaniu już własnościowym od lat wielu stale zamieszkuje tylko jeden brat który za nic nie płaci. (...)
Kiedyś nawet Sąd Grodzki zarządził od nas do zapłaty pewną kwotę. Ktoś zapłacił a innym komornik ściągnął należności.

Sprawa się powtarza. Jakich należy dokonać starań aby czynsz płacił jedynie ten zamieszkujący w lokalu.

Tak, to jest słuszne. Jak widzisz, sąd przyznał rację wspólnocie.
Macie prawo dochodzić od brata (również w drodze sądowej) zwrotu jego części kosztów utrzymania lokalu i nieruchomości wspólnej (czyli tego, co ściąga z Was wspólnota).

W Waszym przypadku są tu 3 rodzaje kosztów:

1) Koszty eksploatacji lokalu (ogrzewanie, wywóz śmieci, światło, gaz, woda i ścieki) - obciążają one tylko tego z właścicieli, który mieszka w lokalu i korzysta z mediów.

2) Inne koszty utrzymania lokalu (podatek od nieruchomości, ewentualna opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, ubezpieczenie lokalu) to koszt wspólny współwłaścicieli lokalu.

3) Wasze zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej to Wasz udział w kosztach nieruchomości wspólnej w wysokości odpowiadającej Waszym udziałom (zależnym od powierzchni lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do lokalu, wykupionych na własność, np. piwnicy, komórki, garażu itp.). Właściciele lokali są współwłaścicielami nieruchomości wspólnej (w jej skład wchodzą: grunt, fundamenty, ściany konstrukcyjne, klatka schodowa, strych, dach, kominy oraz instalacje i urządzenia, które służą właścicielom co najmniej 2 lokali) i z tego tytułu wspólnie ponoszą koszty jej utrzymania. Te zobowiązania współwłaścicieli nie zależą od faktu, czy mieszkają oni w lokalu, czy nie. Zobowiązania wypływają z faktu współwłasności, a nie z korzystania. Możecie mieszkanie wynająć obcym ludziom, a i tak macie obowiązek partycypować w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej. Własność (czy współwłasność) to nie tylko profity, lecz głównie obowiązki i ciężary. Jedynym sposobem na uwolnienie się od tych ciężarów jest zbycie udziałów w lokalu (sprzedaż, darowizna).

Jeżeli wspólnota pośredniczy w rozliczaniu niektórych kosztów eksploatacji lokali (ogrzewanie, wywóz śmieci, woda i ścieki), to ma prawo dochodzić zwrotu kosztów od wszystkich współwłaścicieli solidarnie. Dopóki nie załatwicie kwestii prawnych, związanych z własnością lokalu (zrzeczenia się lub sprzedaży udziałów), komornik ma prawo ścigać Was wszystkich. Wy zaś możecie łatwo wykazać przed sądem, że w lokalu mieszka tylko brat i tylko on "generuje" koszty (np. mediów) i domagać się zwrotu tych kosztów.

Zachęcam do zapoznania się z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 90). Link: http://www.lex.com.pl/bap...000.80.903.html
A także z Kodeksem cywilnym, przepisy o współwłasności (art. 195-221). Link: http://www.lex.com.pl/ser...ty/64.16.93.htm
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=2774


Temat: BRYLANTOWA WROCŁAW
Witam wszystkich
poproszony przez Pana Lipińskiego wstawiam odpowiedź spółdzielni na zadawane pytania (z listy) na spotkaniu z Prezesem.
Harmonogram prac mamy dostać w środę, ale je już nie będę skrzynką przekaźnikową.
pozdrawiam,
"
1. Harmonogram prac do zakończenia budowy (ale całej budowy) z wyszczególnieniem terminów poszczególnych prac?
Ad. 2 Harmonogram zostanie przekazany w środę 25 listopada.
2. Kiedy kanalizacja?.
ad.2 W piśmie z dnia 10 września tego roku, Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, Urzędu Miasta, Biura Funduszu Spójności, czytamy: „W odpowiedzi na państwa pismo z dnia 3 września 2009 r. uprzejmie informuję, że przewidywany termin zakończenia robót wykonywanych w ramach Kontraktu „rozbudowa kanalizacji osiedla Ołtaszyn” przewidywany jest na 2 listopada 2009 r. Jednocześnie przypominam, że użytkowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanej w ramach Kontraktu, będzie możliwe po przekazaniu sieci do eksploatacji do MPWiK. Przewidywany termin przekazania – koniec II kwartału 2010 r.”
3. Kiedy droga - mowa o łączniku do Grota?.
Ad.3 W piśmie z dnia 23 października tego roku, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, czytamy: „ Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że w/w inwestycja nie jest ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2009-2012. Realizacja przedmiotowego połączenia , jako ulicy o charakterze lokalnym może być realizowana ze środków na wsparcie inicjatyw lokalnych. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek do wydziału inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu”.
4. Jak wygląda sprawa odprowadzenia deszczówki z posesji?
Ad. 4 W budynkach wolnostojących, bliźniakach i skrajnych szeregówkach w grunt, w szeregówkach w grunt za pośrednictwem skrzynek odwadniających.
5. Co z zagospodarowaniem terenu wokół posesji?
Ad. 5 Teren wokół każdej posesji w momencie ostatecznego przekazania będzie: ogrodzony (strona od ogrodu i boczne siatka + furtka, strona od ulicy elementy typy Hanna wypełnienie pomiędzy słupkami metaloplastyka), ziemia na ogrodzie rozplantowania, taras od ogrodu wyłożony kostką betonową, wjazd do garażu i chodniki wyłożone kostką betonową, opaska wokół budynku wykonana z kostki betonowej, wnęka na pojemnik na odpady z siatki, brama wejściowa metalowa.
6. Co z droga dojazdowa do domków/ wywłaszczeniem sąsiedniej działki. Jakie terminy zakończenia ich budowy.
Ad. 6 Droga wewnątrz osiedla zostanie wykonana do końca I kwartału 2010. Poszerzenie ul. Brylantowej powinno nastąpić również do końca I kwartału przyszłego roku, termin ten zależy jednak od działań Urzędu Miasta i ZdiUm-u.
7. Co z mediami typu telefon/TV?.
Ad. 7 TP SA wycofała się z projektu okablowania osiedla, Dialog również nie jest zainteresowany powyższym tematem.
8. Kiedy będziemy podpisywać akty notarialne?
Ad. 8 Zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej do końca grudnia 2009 roku.
9. Kiedy będziemy mieli dostęp do własnych mediów: prąd, woda, gaz?
Ad.9 Po zakończeniu prac na osiedlu przez dostawców mediów i po podpisaniu aktów przeniesienia własności.
10. Dlaczego musimy ponosić tak wysokie koszty nadzoru budowlanego przy wcześniejszym odbiorze?
Ad. 10 Obowiązkiem inwestora (po podpisaniu aktu każda osoba nim się staje) jest posiadanie własnego kierownika budowy, Spółdzielnia jedynie proponuje współpracę z obecnym kierownikiem, decyzja należy zawsze do Państwa.
11. Co z dociepleniem balkonów od spodu?
Ad. 11 Projekt nie zakłada ocieplenia balkonów od spodu.
12. Czy ściana domu w składziku od strony ogródka jest ocieplona?
Ad. 12 Wszystkie ściany w składzikach są ocieplona tak jak elewacja.
13. JAKIE SĄ POWODY OPÓŹNIENIA BUDOWY (KONKRETNIE!)?
Ad. 13 Głównymi powodami są niesprzyjające warunki pogodowe w czasie zimy 2008/2009, opóźnienia związane z przyłączeniami sieci i brak sprzedaży wszystkich domów.
"
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=121307img
\